Terms and ConditionsTerms and Conditions in English

VERKOOPSVOORWAARDEN OPEN-FUTURE

Volgende terms and conditions of verkoopsvoorwaarden zijn ook op onze facturen te vinden.

1. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging of via e-mail door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

2. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling. Een plafond kan in overleg bepaald worden afhankelijk van bestelde goederen. 

3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Ze zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien er een vertraging is van 30 dagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren zonder bijkomende kosten. Dit recht vervalt indien Open-Future bij bestelling gewezen heeft op een langere levertermijn dan 30 dagen.

4. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

5. De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 % alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op de factuurdatum. De interesten zijn pas verschuldigd 7 werkdagen nadat een aangetekende ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven.

6. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

8. De levering gebeurt op risico van de klant.

9. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met kosten en interesten.

10. Door het in ontvangst nemen of het meenemen van de goederen, erkent de klant uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de klant binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.